Şimdi yükleniyor

Tarih,Kimlik veBelge Fetişizmi

ikbal vurucu 98

Tarih,Kimlik veBelge Fetişizmi

Modern toplumlarda toplumsal hafızanın unsurları, oluşturuluşu ve araçları geleneksel toplumlara nazaran görece farklılık arz eder. Geleneksel toplumlarda cemaat/topluluk yapılarının dayanışma unsurları olarak güçlü bir işleve sahip olan eğlence, yas, ölüm, doğum, ergenlik, dinî ritüeller modern toplumlarda varlıklarını korumakla birlikte; bu işlevlerini büyük ölçüde yeni bilinç inşa edici unsurlara bırakmıştır. Bunlar büyük savaşlar, var olma mücadeleleri gibi bütün toplum tarafından sahiplenilen olay ve olgulardır.

Yerel cemaatlerin/toplulukların bağlarını kırarak daha üst bir noktada yani millî düzeyde bağlılık edimlerinin oluşturulmasında kitle iletişim araçları da önemli bir rol oynamıştır ve oynamaktadır. Çünkü bu araçlarla insanlık, tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar bir değeri, bilgiyi, normu, olayı geniş kitlelere ulaştırabilmektedir. Bu da yeni dayanışma ve birlik unsurlarının yaratılmasına kaynaklık etmektedir.
Modern toplumlarda millet ve milliyetçilik olgularının inşasında da bu yeni tip iletişim ve etkileşim araçlarının büyük rolü vardır. Böylece yeni bir biçim ve içerikte yeni toplumsal ve kültürel tasarım teşekkül etmiştir. Söz konusu yeni tasarım, yeni değer, norm, biliş, duyuş, dayanışma odakları, yeni ilişki biçimleri vb. toplumsal dinamikler de ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik sadece belli bir toplumsal sınıf, grup veya bireyi değil bütün bunların bir yekûnu olarak “milleti” bilfiil muhatap alır. Bu niteliği sosyolojik bir birim olarak “milletin”, milliyetçilik adına yapılacak olan bütün eylemlerin, milletin bütün fertlerini kapsamasını beraberinde getirir. Millet temelli toplumsal ve kültürel tasarımlarda tarihin belli olay, olgu ve aktörleri unutturulurken; belli olay, olgu ve aktörleri de öznenin yer aldığı sosyal-kültürel çevreye göre özel bir hatırlamaya tabii tutulur. Bu sistematik edimlerin en bariz işlevi toplumsal dayanışma ve birlik bağlarının güçlendirilmesidir. Geçmişte yaşanmış olan savaşlar, sosyal çöküntüler, toplumsal bellekte bir iz bırakır. Bu savaşlarda toprak, devlet, kimlik, iktidar kaybedilmiş olabilir. Bunlar kazanılmış da olabilir. Bu unsurlar ve etkinlikler millî toplumun birliği yönünde işlevselleştirilir.

dergi satin al 2